Op bijna 60% van de landbouwbedrijven in Vlaanderen, worden akkerbouwgewassen geteeld. Bijna één derde van de Vlaamse landbouwbedrijven is gespecialiseerd in akkerbouw. Het aantal bedrijven met akkerbouwgewassen vertoont een dalende trend, de gemiddelde oppervlakte bleef de laatste jaren stabiel, maar is in 2022 gestegen en bedraagt ongeveer 16 ha.
 

In 2022 zijn er in Vlaanderen 13.268 bedrijven met akkerbouwgewassen, ofwel 59% van de Vlaamse landbouwbedrijven. Het aantal bedrijven met akkerbouwgewassen vertoonde een duidelijk dalende trend. Ten opzichte van 2012 is hun aantal geslonken met 17% (of 2.705 bedrijven minder). De gemiddelde bedrijfsoppervlakte is gestegen. In 2022 wordt er gemiddeld 16 ha akkerbouwgewassen per bedrijf geteeld.

Het aantal bedrijven met akkerbouwgewassen daalde, terwijl de totale oppervlakte akkerbouwgewassen gestegen is in 2022. De gemiddelde oppervlakte per bedrijf is hierdoor gestegen. 

Onderstaande figuur geeft de evolutie weer van het aantal bedrijven met akkerbouwgewassen en de gemiddelde oppervlakte akkerbouwgewassen per bedrijf. Deze evolutie wordt weergegeven als een index ten opzichte van 2001. De absolute cijfers zijn beschikbaar via de downloadknop onder de figuren.

De sterke knik in 2022 is voor een groot stuk te wijten aan een administratieve aanpassing. Vanaf 2022 is wordt bij seizoenspacht de teelt(en) aangegeven in de Verzamelaanvraag door de pachter en niet langer door de verpachter(s). Dit heeft een impact op het aantal bedrijven bij teelten waar seizoenspacht een veel gebruikte praktijk is. Er is een daling van het aantal bedrijven te merken, omdat vanaf 2022 in situaties met seizoenspacht slechts 1 landbouwer (de pachter) alle percelen aangeeft in plaats van de verschillende verpachters.

Bijna een derde van de Vlaamse landbouwexploitaties (of 7.369 bedrijven in 2022) zijn gespecialiseerde akkerbouwbedrijven. Dit aantal neemt toe. Voedergewassen op bedrijven zonder graasdieren en industriegroenten worden in de bepaling van de typologie als akkerbouw gezien. Vandaar dat heel wat gespecialiseerde akkerbouwbedrijven geen akkerbouwgewassen telen. 

Als we enkel de gespecialiseerde akkerbouwbedrijven die echte akkerbouwgewassen telen in rekening nemen, zijn dat er 4.750 in 2022. In tegenstelling tot het aantal bedrijven met akkerbouwgewassen, nam dit aantal gespecialiseerde akkerbouwbedrijven met 22% toe ten opzichte van 2012. In 2012 bewerkten gespecialiseerde akkerbouwbedrijven 34% van het totale akkerbouwareaal, in 2022 is dat gestegen tot 43%. 

Onderstaande figuur geeft de evolutie weer van het aantal bedrijven met akkerbouwgewassen, die een gespecialiseerd akkerbouwbedrijf zijn en de gemiddelde oppervlakte akkerbouwgewassen op deze bedrijven. Deze evolutie wordt weergegeven als een index ten opzichte van 2001. De absolute cijfers zijn beschikbaar via de downloadknop onder de figuur.