Op bijna twee derde van de landbouwbedrijven in Vlaanderen, worden akkerbouwgewassen geteeld. Bijna één derde van de Vlaamse landbouwbedrijven is gespecialiseerd in akkerbouw. Het aantal bedrijven met akkerbouwgewassen vertoont een dalende trend, de gemiddelde oppervlakte blijft de laatste jaren stabiel en bedraagt ongeveer 14 ha.
 

In 2021 zijn er in Vlaanderen 14.643 bedrijven met akkerbouwgewassen, ofwel 63% van de Vlaamse landbouwbedrijven. Het aantal bedrijven met akkerbouwgewassen vertoonde een duidelijk dalende trend. Deze daling is zwakker na 2011. Ten opzichte van 2011 is hun aantal geslonken met 8,9% (of 1.427 bedrijven minder). De gemiddelde bedrijfsoppervlakte bleef nagenoeg gelijk. In 2021 wordt er gemiddeld 14 ha akkerbouwgewassen per bedrijf geteeld.

Het aantal bedrijven met akkerbouwgewassen daalt, maar ook de totale oppervlakte akkerbouwgewassen daalt, waardoor de gemiddelde oppervlakte per bedrijf sinds 2011 vrij constant blijft. 

Onderstaande figuur geeft de evolutie weer van het aantal bedrijven met akkerbouwgewassen en de gemiddelde oppervlakte akkerbouwgewassen per bedrijf. Deze evolutie wordt weergegeven als een index ten opzichte van 2001. De absolute cijfers zijn beschikbaar via de downloadknop onder de figuren.

Bijna een derde van de Vlaamse landbouwexploitaties (of 7.490 bedrijven in 2021) zijn gespecialiseerde akkerbouwbedrijven. Dit aantal neemt toe. Voedergewassen op bedrijven zonder graasdieren en industriegroenten worden in de bepaling van de typologie als akkerbouw gezien. Vandaar dat heel wat gespecialiseerde akkerbouwbedrijven geen akkerbouwgewassen telen. 

Als we enkel de gespecialiseerde akkerbouwbedrijven die echte akkerbouwgewassen telen in rekening nemen, zijn dat er 5.184 in 2021. In tegenstelling tot het aantal bedrijven met akkerbouwgewassen, nam dit aantal gespecialiseerde akkerbouwbedrijven met 25% toe ten opzichte van 2011. In 2011 bewerkten gespecialiseerde akkerbouwbedrijven 37% van het totale akkerbouwareaal, in 2021 is dat gestegen tot 41%. 

Onderstaande figuur geeft de evolutie weer van het aantal bedrijven met akkerbouwgewassen, die een gespecialiseerd akkerbouwbedrijf zijn en de gemiddelde oppervlakte akkerbouwgewassen op deze bedrijven. Deze evolutie wordt weergegeven als een index ten opzichte van 2001. De absolute cijfers zijn beschikbaar via de downloadknop onder de figuur.