Waarom is een privacyverklaring nodig

De Vlaamse overheid heeft persoonsgegevens nodig. Dit om u te helpen bij een aanvraag, omdat u aan bepaalde verplichtingen moet voldoen of om u te informeren over gebeurtenissen die u kunnen aanbelangen.

Beleid op het vlak van gegevensverwerking en –bescherming

Hieronder vindt u het beleid van het Departement Landbouw en Visserij op het vlak van gegevensverwerking en  bescherming.

Wat betekent ‘verwerken’ van persoonsgegevens?
Voorbeelden van verwerken zijn: verzamelen, ordenen, opslaan, bewerken, wijzigen, … De verwerking kan handmatig gebeuren (bv. in een papieren dossier) of geautomatiseerd (bv. met behulp van computerprogramma’s).

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door:
Vlaams Gewest/Vlaamse Gemeenschap
Departement Landbouw en Visserij
Koning Albert II-laan 35, bus 40
1030 Brussel
communicatie@lv.vlaanderen.be.

Het departement is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen van uw persoonsgegevens die in dit document worden omschreven en toegelicht. Uitgangspunt daarbij is dat het Departement Landbouw en Visserij enkel persoonsgegevens verwerkt en laat verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zo nodig aangevuld door federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens.

Voor informatie en algemene vragen over de manier waarop het Departement Landbouw en Visserij uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u steeds terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming (ook wel Data Protection Officer of DPO) van het Departement Landbouw en Visserij:
02 552 74 35
gegevensbescherming@lv.vlaanderen.be

Daar kunt u ook steeds terecht met opmerkingen en suggesties en om de rechten die de regelgeving u toekent, uit te oefenen (zie verder). De functionaris voor gegevensbescherming rapporteert aan de hoogste leidinggevende van het departement (AVG Art. 38). De functionaris moet daarbij geheimhouding of vertrouwelijkheid respecteren.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens? 

We verzamelen en publiceren via de website Landbouwcijfers geen persoonsgegevens voor de indicatoren, datasets of publicaties. We verwerken uw persoonsgegevens om onze taken te realiseren. Welke gegevens wij verwerken is afhankelijk van de concrete taak. 

Uw gegevens worden niet gebruikt voor geautomatiseerde individuele besluitvorming, zoals profilering. Profilering is bv. dat uw kenmerken (zoals uw leeftijd, geslacht, lengte) gebruikt worden om u uitsluitend op basis van algoritmen in een bepaalde categorie onder te brengen.

Het departement verwerkt uw persoonsgegevens die verzameld worden via www.vlaanderen.be/landbouwcijfers voor de volgende doeleinden:

1.    Klachtenbehandeling

Als u een klacht indient over een handeling of over de werking van het Departement Landbouw en Visserij, gebruiken wij uw gegevens om uw klacht af te handelen. De persoon die de klacht behandelt, is verplicht het beroepsgeheim te respecteren.

2.    Communicatie

Wij verwerken ook contactgegevens en extra gegevens voor niet-dossier gebonden uitgaande communicaties. Dit gebeurt enkel na toestemming van de betrokkene(n).

3.    Bijkomende verwerking

Het is ook mogelijk dat uw gegevens worden verwerkt wanneer u ons contacteert over een algemene vraag waarvoor we eerst meer informatie moeten inwinnen, of waarvoor we u (deels) moeten doorverwijzen naar een andere dienst buiten het departement.

Welke gegevens verwerken we over u?

De gegevens die we over u verwerken, zijn persoonsgegevens en niet-persoonsgebonden gegevens. Voor de persoonsgegevens betekent dit dat die gegevens toelaten om u te identificeren of nog, om een band te leggen met u als individu.

Welke gegevens wij juist verwerken, hangt af van de concrete diensten die wij verlenen.

Doorgaans gaat het daarbij om identificatiegegevens (zodat wij weten wie u bent) en om bijkomende gegevens die van belang zijn om onze opdrachten uit te voeren.

Uit welke bronnen halen we uw persoonsgegevens? 

De persoonsgegevens die wij nodig hebben, verkrijgen wij via een formulier of een enquête die u invult, of via rechtstreekse contacten (zoals elektronische correspondentie en telefonische contacten).

Aan wie geven we uw persoonsgegevens door?  

Uw gegevens worden enkel intern verwerkt door diensten en medewerkers van het Departement Landbouw en Visserij voor de doeleinden waarvoor zij verkregen zijn en worden niet doorgegeven.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard in een afgeschermd register in functie van de hoger vermelde doelen. Als geen van deze doelen nog rechtvaardigt dat we over uw persoonsgegevens beschikken, worden ze na een administratieve bewaartermijn van 1 jaar gewist.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U kunt zich op elk moment verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door het Departement Landbouw en Visserij. Als u zich verzet, moet u er wel rekening mee houden dat het Departement Landbouw en Visserij uw gegevens niet mag of kan verwerken, en het daardoor niet mogelijk zal zijn om u de dienst of het voordeel waar u aanspraak op maakt, te verlenen.

Daarnaast kunt u steeds de gegevens die wij over u verwerken, inkijken en laten verbeteren indien nodig. U kunt dit eenvoudig aanvragen bij het Departement Landbouw en Visserij via gegevensbescherming@lv.vlaanderen.be, met een bewijs van uw identiteit. Dat bewijs vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft, dus omwille van uw bescherming.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop het Departement Landbouw en Visserij uw gegevens verwerkt, of als u vindt dat uw gegevens niet langer nodig zijn voor de verwerking en dus moeten worden gewist of de verwerking beperkt moet worden kan u hierover de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aanspreken.
  02 552 74 35
  gegevensbescherming@lv.vlaanderen.be

Indien u toestemming verleende voor niet-dossier gebonden uitgaande communicatie, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. U kan dit eenvoudig doen door een e-mail te sturen naar onderstaand e-mailadres. U vermeldt welke communicaties u niet meer wenst te ontvangen.
  communicatie@lv.vlaanderen.be

Daarnaast kunt u ook steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via de procedure die zij hebben opgesteld. Deze kunt u op de website van de Gegevensautoriteit raadplegen: klacht indienen.

Ons gebruik van cookies

Het departement gebruikt op zijn websites cookies en vergelijkbare technologieën (gezamenlijk “cookies” genoemd). Cookies zijn kleine informatiebestanden die op uw computer of toestel worden opgeslagen wanneer u onze websites bezoekt.

Op deze pagina kan u alles hierover terugvinden: Cookiebeleid.

Gebruik platformen van derden

Het departement is ook actief op bepaalde sociale media om u te informeren over onze diensten, actuele topics, events, enz. U bent vrij om deze wel of niet te volgen via deze sociale media.

Wij vragen u om geen persoonsgegevens, zoals een privé-e-mailadres, adres of telefoonnummer, van uzelf of anderen te posten op deze socialemediakanalen. Dit om misbruik te voorkomen. Deze worden op sociale media publiek beschikbaar gesteld. 

Wanneer u op deze sociale media klikt, bent u onderworpen aan de privacyverklaring van de sociale media die u bezoekt. Daarom raden wij aan om bij elke sociaal medium dat u bezoekt kennis te nemen van het geldend privacy beleid. U kan deze raadplegen via onderstaande links:

Links naar andere websites

Onze website bevat hyperlinks naar websites van andere overheden, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Het departement beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap, en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen. 

Deze websites zijn ook gebonden aan andere privacyverklaringen, die van deze privacyverklaring afwijken. Daarom raden wij u aan om bij iedere website die u bezoekt kennis te nemen van het privacybeleid voor u persoonsgegevens vrijgeeft.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging, vernietiging of onbeschikbaarheid worden alle noodzakelijke organisatorische, technische en fysische maatregelen genomen. Hiervoor volgen wij de algemeen aanvaarde industrie normen (ISO 27001 Beheersysteem informatieveiligheid en ISO 27002 Praktijkrichtlijn met beheersmaatregelen voor informatieveiligheid).

Update van deze privacyverklaring 

Als onze diensten wijzigen, we feedback van klanten krijgen of als de regelgeving inzake de bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens wijzigt, kunnen wij deze verklaring eenzijdig bijwerken.

Er zal dan een duidelijke communicatie gepubliceerd worden op onze webpagina.