Het Landbouwrapport (LARA) is aan zijn negende editie editie toe. Het LARA is uitgegroeid tot een standaardwerk dat de actuele cijfers en feiten over de Vlaamse land- en tuinbouw bevat. Het rapport is bestemd voor al wie landbouw en landbouwbeleid op de voet volgt, maar is ook toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de sector. Het beknopte rapport verschijnt in drie talen in het kader van het Belgische EU-voorzitterschap. 

Het Landbouwrapport 2024 is opgevat als een zakboekje: beknopt, handig en met de focus op cijfers. Het rapport begint met een toelichting van het Europese en Vlaamse landbouwbeleid en legt vervolgens de link met klimaat-, voedsel- en ander beleid. Daarna volgt een toestandsbeschrijving van de Vlaamse land- en tuinbouw op basis van structurele, economische, sociale en omgevingsindicatoren. Na een algemene schets van de sector komen ook de belangrijkste deelsectoren aan bod: akkerbouw, groenten openlucht, groenten onder glas, fruit, sierteelt, vleesvee, melkvee, varkens en pluimvee. Het laatste luik bestaat uit een Europese benchmarking: hoe staat de Vlaamse landbouw ervoor in vergelijking met andere EU-lidstaten?

Enkele actuele kerncijfers uit het rapport:

  • Vlaanderen telt in 2022 22.450 landbouwbedrijven, waarvan 16.250 met beroepsmatig karakter. Het aantal bedrijven is ten opzichte van 2012 met bijna 11% teruggelopen of een daling van gemiddeld 1% per jaar. Veeteelt is veruit de belangrijkste specialisatie (46%), gevolgd door akkerbouw (33%) en tuinbouw (13%). Binnen de gespecialiseerde veeteeltbedrijven is meer dan de helft in melk- en rundvee gespecialiseerd.
  • De veestapel bestaat in 2022 uit 5,4 miljoen varkens, 1,2 miljoen runderen en 45,5 miljoen stuks pluimvee. Het aantal zoogkoeien en varkens is gedaald ten opzichte van 2012, terwijl het aantal melkkoeien en kippen gestegen is. Een gespecialiseerd pluimveebedrijf telt gemiddeld 67.360 stuks pluimvee, een varkensbedrijf 2.310 varkens en een rundveebedrijf 160 runderen.
  • De land- en tuinbouw bewerkt in 2022 een oppervlakte van 620.000 hectare. Dat is 46% van de Vlaamse grondoppervlakte. Voedergewassen nemen met 55% hiervan het grootste aandeel in, wat het belang van de veehouderij in Vlaanderen illustreert. Een landbouwbedrijf in Vlaanderen heeft gemiddeld 27,6 hectare cultuurgrond. Dat is 13% meer dan in 2012.
  • Een landbouwer is in 2022 gemiddeld 56 jaar. In 2009 was dat nog 52 jaar. 26% is vandaag ouder dan 65, 15% is 40 jaar of jonger. 20% van de bedrijfsleiders zijn vrouwen. Slechts 13% van de bedrijfsleiders ouder dan 50 jaar beschikt in 2020 over een vermoedelijke opvolger.
  • Het gemiddelde arbeidsinkomen per familiale arbeidskracht (FAK) bedraagt in de landbouw in 2021 44.700 euro. Ter vergelijking: het gemiddelde inkomen van een loontrekkende is 48.600 euro. De tuinbouwbedrijven doen het met 84.100 euro per FAK aanzienlijk beter dan de landbouwbedrijven met 33.700 euro per FAK. Het best presteren de glasgroentebedrijven. Op ruime afstand volgen fruitteeltbedrijven, varkensbedrijven, melkveebedrijven en akkerbouwbedrijven. De vleesveebedrijven bengelen helemaal onderaan.
  • De productiewaarde van de Vlaamse en tuinbouw bedraagt in 2021 6,3 miljard euro. Daarvan komt het grootste deel voort uit de veeteelt (57%). Tuinbouw en akkerbouw volgen met respectievelijk 33% en 10%. De vijf belangrijkste subsectoren zijn varkens (1,3 miljard euro), melk en melkderivaten (1,1 miljard euro), groenten (940 miljoen euro), sierteeltproducten (580 miljoen euro) en runderen (575 miljoen euro). In de periode 2007-2021 tekent de productiewaarde een licht stijgende trend op.
  • In vergelijking met andere EU-lidstaten ligt de productiewaarde per bedrijf in Vlaanderen in 2021 met 255.000 euro aan de hoge kant. Enkel in Nederland en Denemarken ligt die waarde hoger. Het aandeel van rechtstreekse steun in het factorinkomen ligt in 2021 daarentegen met 15% onder het EU-gemiddelde. Enkel in Italië en Nederland is het percentage nog lager. Ondanks een sterke stijging van het aantal biologische bedrijven tegenover 2013 blijft het aandeel biobedrijven in Vlaanderen in 2020 met 1,5% laag. 

Het rapport is ook beschikbaar in het Engels en Frans: