De landbouw in Vlaanderen heeft traditioneel een familiaal karakter, maar wordt, net als de landbouw in andere regio’s, in toenemende mate gekenmerkt door schaalvergroting, specialisering, innovatie en verbreding.

Landbouw heeft een impact op zijn omgeving via het gebruik van hulpbronnen en de uitstoot van polluenten naar lucht, bodem en water. De sector doet al heel wat inspanningen om de productie duurzamer te maken.

Het landbouwbeleid wordt grotendeels door Europa bepaald. Het gemeenschappelijke landbouwbeleid verzoent twee basisdoelstellingen: de burger voldoende en veilig voedsel tegen redelijke prijzen aanbieden en de landbouwer een leefbaar inkomen garanderen.

Bijna 90% van alle Vlaamse landbouwbedrijven heeft zich gespecialiseerd in een bepaalde productie. Daarom zijn ook heel wat indicatoren op het niveau van de sectoren opgemaakt. Deze kan u raadplegen via de sectorpagina, te bereiken via het sectoroverzicht hierboven. 

Indicatoren totale landbouwsector

Publicaties totale landbouwsector