De akkerbouw omvat een brede waaier van gewassen: granen, aardappelen, droog geoogste peulvruchten en nijverheidsgewassen (suikerbieten, vlas, cichorei, koolzaad, enz.).

De drie belangrijkste teelten zijn granen (met inbegrip van korrelmaïs), aardappelen (exclusief pootaardappelen) en suikerbieten. De voedergewassen (voedermaïs, weiden, enz.), die vooral verband houden met de rundveehouderij, worden niet als akkerbouwteelt beschouwd.

Hoewel akkerbouw bijna een derde van de bewerkte landbouwoppervlakte in beslag neemt, is de eindproductiewaarde  beduidend kleiner met een aandeel van 8%.  

Overal in Vlaanderen komt akkerbouw voor, maar de belangrijkste akkerbouwgebieden bevinden zich op vruchtbare bodems: de zandleem- en leemgronden en de polders.

In afwachting tot de interactieve indicatoren van de akkerbouwsector zijn opgemaakt, kan u hier het oude sector-overzicht downloaden:

Sectoroverzicht akkerbouw

Indicatoren akkerbouw

Indicatoren over de akkerbouw zullen gespreid over 2021 en 2022 worden toegevoegd.

Publicaties akkerbouw