Het totale netto primaire energiegebruik door de akkerbouwsector bedraagt 1.765 terajoule (TJ) in 2021. Lichte stookolie is de belangrijkste energiedrager op gespecialiseerde akkerbouwbedrijven met 66%.

Het netto-energiegebruik (inclusief gebruik voor loonwerk) door gespecialiseerde akkerbouwbedrijven bedraagt 1.765 TJ in 2021. Dat komt overeen met 5% van het totale gebruik door de landbouw. Ten opzichte van 2012 ligt het verbruik in 2021 53% hoger. Lichte stookolie is met 66% de belangrijkste aangekochte energiedrager. Biomassa heeft in 2021 een aandeel van 24% en aardgas 7%.

Door een methodologische aanpassing in de berekeningen zijn in 2019 verschillende bedrijven aan een andere deelsector toegewezen. Die aanpassing zorgde ervoor dat er netto minder elektriciteit aan het net geleverd wordt. In 2019 en 2021 is de akkerbouw geen netto elektriciteitsproducent meer.