Vanuit de sector en de overheid is er vraag naar onafhankelijke informatie over de kostprijs en de rentabiliteit van landbouwproducten. Ruim 24% van de oppervlakte cultuurgrond in Vlaanderen wordt ingenomen door granen voor de korrel waarvan de belangrijkste wintertarwe, korrelmaïs en wintergerst zijn. Dit rapport omvat een rentabiliteits- en kostprijsanalyse voor die teelten. De resultaten worden weergegeven in euro/ha. Daarnaast is een lineaire regressie uitgevoerd met een aantal bedrijfs- en bedrijfsleiderkenmerken als verklaring voor het familiaal arbeidsinkomen per hectare. De analyses zijn uitgevoerd op basis van data uit het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN). Het LMN is het boekhoudnetwerk dat door de afdeling Monitoring en Studie van het Departement Landbouw en Visserij wordt beheerd.

Vanuit de sector en de overheid is er vraag naar onafhankelijke informatie over de kostprijs en de rentabiliteit van landbouwproducten. Ruim 24% van de oppervlakte cultuurgrond in Vlaanderen wordt ingenomen door granen voor de korrel waarvan de belangrijkste wintertarwe, korrelmaïs en wintergerst zijn. In dit rapport wordt de rentabiliteit en de kostprijs van die teelten besproken. Verder wordt ingegaan op de resultaten van een lineaire regressie die uitgevoerd werd met een aantal bedrijfs- en bedrijfsleiderkenmerken als verklaring voor het familiaal arbeidsinkomen per hectare. De analyses zijn uitgevoerd op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk over de periode 2006-2010.