Sinds 2005 verzamelt het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) naast de klassieke bedrijfseconomische gegevens ook gegevens in verband met het gebruik van energie, gewasbescherming, water en kunstmest. Het LMN bestaat uit een 750-tal land- en tuinbouwbedrijven, representatief voor het arbeidsinkomen van de Vlaamse land- en tuinbouwers. Het rapport geeft de belangrijkste cijfers voor de geselecteerde milieuthema's. Ook het weer krijgt aandacht, omdat het invloed heeft op het gebruik van energie, pesticiden, water en kunstmest.

In 2014, het warmste jaar sinds het begin van de klimatologische metingen, daalde het totale netto primaire energiegebruik door de Vlaamse landbouw onder de 24 petajoule. De glastuinbouw blijft de grootste energiegebruiker, maar het aandeel ervan zakt van 53% in 2007 naar 42% in 2014.

Dit zijn de voornaamste andere resultaten uit het rapport:

  • Het gebruik van gewasbescherming bedraagt bijna 3 miljoen kg actieve stof. De meeste middelen zijn bestemd voor de aardappelteelt (30%) en fruitteelt (23%). Fungiciden zijn de omvangrijkste toepassingsgroep (45%), gevolgd door herbiciden (34%), andere (14%) en insecticiden (7%). Het totaal aan fungiciden heeft de negatiefste impact op het milieu (Seq-aandeel van 51%).
  • Het totale watergebruik daalt tot 51,5 miljoen m³. Vanuit milieustandpunt is de glastuinbouw de beste leerling, ze vangt veel hemelwater op via de serres en stockeert het in bassins.
  • Het kunstmestgebruik komt op 78,4 miljoen kg stikstof, bijna 2,3 miljoen kg fosfor en 24,3 miljoen kg kalium. Het gemiddelde kunstmestgebruik per hectare hangt af van de gewasbehoefte.

Het rapport over de milieu-impact van de Vlaamse land- en tuinbouw geldt als achtergronddocument bij het Landbouwrapport 2016, Voedsel om over na te denken. De data zijn afkomstig van het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN), een representatieve steekproef van een 750-tal land- en tuinbouwbedrijven. Na extrapolatie naar de landbouwtelling van de FOD Economie ontstaat een beeld van de gehele Vlaamse beroepslandbouw.

Lees ook de vorige rapporten:

Indien gewenst kunnen oudere versies van het rapport worden opgevraagd via het vragenformulier. De edities van ‘Gebruik van energie, gewasbescherming, water en kunstmest in de Vlaamse landbouw’ gaan terug tot het jaar 2010.