Cover rentabiliteitsrapport 2007

Dit jaarverslag is een technisch-economische analyse van de land- en tuinbouwactiviteit in Vlaanderen. De resultaten voor boekjaar 2007 zijn gebaseerd op de boekhoudingen van 659 Vlaamse land- en tuinbouwuitbatingen.

Uit het rapport blijkt dat de rentabiliteit van de Vlaamse landbouw er in 2007 op achteruit ging. De vergoeding voor de familiale arbeid daalde met 15% tegenover 2006, en bedraagt nog 67% van het vergelijkbaar inkomen. De melkveehouderij en de akkerbouwsector zetten in 2007 een sterk resultaat neer, de varkenshouderij en de vleesveehouderij kwamen als zwakkere specialisaties naar voren. Gemiddeld gezien verbeterde het inkomen van de tuinbouw in 2007. Deze stijging was bijna volledig te danken aan een sterke prestatie van de fruitsector. Het inkomen op de groentebedrijven en de sierteeltbedrijven daalde. Het arbeidsinkomen per voltijdse arbeidskracht kwam op 79% van het vergelijkbaar inkomen.

In het rapport is ook een uitgebreide beschrijving opgenomen van de gebruikte methodologie.

Rentabiliteitsrapport Land- en tuinbouw 2007