In opdracht van het Europese Informatienet voor Landbouwbedrijven (ILB Verordening nr.79/65/EEG) worden van een 600-tal Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven bedrijfseconomische, technisch-economische en milieukundige gegevens verzameld. Dit gebeurt in het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) dat beheerd wordt door het Agentschap Landbouw en Zeevisserij. Bij de selectie van de bedrijven voor het LMN wordt getracht representatief te zijn voor de Vlaamse land- en tuinbouw.

Na selectie van de nodige variabelen uit de centrale bevragingsdatabank zijn volgende bewerkingen nodig: bepaling van de deelsectoren, berekening van het aantal grootvee-eenheden en het aantal omgerekende varkens, berekening van het gebruik van de milieu-indicatoren, wegfilteren van de uitschieters, extrapolatie van het LMN-steekproefresultaat naar de referentiepopulatie. 

Meer gedetailleerde informatie over de gebruikte methodologie kan u in deze publicaties vinden:

De milieuindicatoren op deze website zijn geëxtrapoleerd, wat wil zeggen dat de resultaten van de steekproef (LMN) worden opgeschaald naar de populatie. De cijfers zeggen dan ook iets over de milieudruk van de Vlaamse land- en tuinbouw. 

De methodologie voor de milieuindicatoren is gebaseerd op de methodologie van de inkomensindicatoren. Aanpassingen in die laatste methodologie zorgen dan ook voor veranderingen in de milieu-indicatoren. Door de aangepaste extrapolatie en het toelaten van de correctie van de cijfers van voorgaande jaren zijn de nieuwe milieucijfers niet zomaar meer te vergelijken met de voorgaande publicaties van deze cijfers.

Mogelijke datacorrecties (verbeteringen van de data) gaan ook in de toekomst een rol blijven spelen. In praktijk zullen het echter vooral de recentste boekjaren zijn waarbij dit voorvalt. Deze aanpassingen kunnen enkel leiden tot meer correcte gegevens.