Op de website Landbouwcijfers staat heel veel data en analyses, waaronder ook bedrijfseconomische analyses. Deze analyses kunnen verschillende bronnen hebben en een verschillend doel beogen. Via deze pagina willen we u wegwijs maken doorheen de bedrijfseconomische data op de Cijferwebsite.

Het Landbouwmonitoringsnetwerk  (LMN) van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij is – zeker wat betreft het bedrijfseconomische luik - de belangrijkste bron van representatieve gegevens over de Vlaamse land- en tuinbouw. Een 600-tal land- en tuinbouwbedrijven maken er deel van uit.

De gebruikte methodes en definities voor de resultaten uit het LMN zijn te vinden op de methodologiepagina en het bijhorende methodologiedocument. De definities van en meer info over de gehanteerde inkomensindicatoren zijn te vinden op de methodologiepagina rond inkomensindicatoren.

Bij de interpretatie van de analyses is het steeds van belang om te weten of de gegevens zijn geëxtrapoleerd en of deze iets vertellen over de bedrijfstakken of het bedrijfsniveau.

Extrapolatie

In de meeste gevallen worden de gegevens van het LMN geëxtrapoleerd naar de populatie. Hierdoor zijn deze cijfers indicatoren voor de toestand van de Vlaamse land- en tuinbouw met beroepsmatig karakter. 

Bedrijfsniveau

Voor de analyse van de bedrijfsresultaten worden enkel gespecialiseerde bedrijven (zie specialisatie ) in rekening gebracht. In dit geval gaat het dus over data op niveau van het volledige bedrijf voor de gespecialiseerde sectoren. Deze data is geëxtrapoleerd, waardoor de cijfers indicatoren zijn voor de toestand van de Vlaamse land- en tuinbouw met beroepsmatig karakter.

Bent u benieuwd naar in welke mate de Vlaamse gespecialiseerde varkensbedrijven kunnen voorzien in een volwaardige vergoeding voor de ingezette productiefactoren grond, bedrijfskapitaal en arbeid? Of wat het aandeel van de variabele kosten is ten opzichte van de totale kosten op een gespecialiseerd akkerbouwbedrijf? Kijk dan zeker naar de bedrijfseconomische inkomensindicatoren, opbouw van de kosten of de resultatenrekening van het volledig bedrijf. Deze indicatoren vind je terug bij de totale landbouw, maar ook bij de meeste deelsectoren. 

Enkele voorbeelden:

Bedrijfstakniveau

Op de website Landbouwcijfers worden ook economische data gepresenteerd op bedrijfstakniveau (wat sterk verschillend is van het bedrijfsniveau). Deze economische resultaten zeggen bijgevolg enkel iets over de specifieke tak van het bedrijf (bijvoorbeeld de bewaaraardappelen, de melkkoeien of de vleesvarkens) en niet over de economische situatie van het volledige bedrijf.  De analyses en data op bedrijfstakniveau zijn niet geëxtrapoleerd.

De resultaten op bedrijfstakniveau geven objectieve informatie over de economische resultaten en een aantal technische kengetallen van de diverse bedrijfstakken. Ze bieden land- en tuinbouwers de mogelijkheid om hun resultaten te vergelijken met die van bedrijven met dezelfde bedrijfstak. Op die manier kunnen de cijfers tevens ondersteunen bij het nemen van doordachte beslissingen over toekomstige bedrijfsinvesteringen. 

Bent u op zoek naar de evolutie van het krachtvoederverbruik per melkkoe per jaar of het resultaat van de prei in 2022? Bekijk dan de resultaten op bedrijfstakniveau. 

Enkele voorbeelden: