Deze pagina bevat de cijfers voor de verschillende bedrijfstakken (gegroepeerd per sector) en biedt inzicht in de economische situatie. De cijfers bieden een overzicht van opbrengsten, kosten en marges van een groot aantal sectoren in land- en tuinbouw. Deze economische resultaten worden aangevuld met de belangrijkste technische en economische kengetallen. Bovendien wordt de spreiding tussen de bedrijven aangetoond door zowel de resultatenrekeningen als de kengetallen op te delen in verschillende groepen.

Vanuit het beleid en de verschillende stakeholders in de land- en tuinbouw is er een grote vraag naar cijfers voor de verschillende sectoren en inzicht in de economische situatie. Het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN), beheerd door het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid, levert hieraan een grote bijdrage.

De cijfers, zoals hier weergegeven, bieden een overzicht van opbrengsten, kosten en marges van een groot aantal sectoren in land- en tuinbouw. Deze economische resultaten worden aangevuld met de belangrijkste technische en economische kengetallen. Bovendien wordt de spreiding tussen de bedrijven aangetoond door zowel de resultatenrekeningen als de kengetallen op te delen in verschillende groepen. De hier gepubliceerde cijfers zijn steeds de meest recente cijfers. 

De cijfers worden weergegeven voor de dierlijke productie (varkens, rundvee, pluimvee), akkerbouw, fruit en groenten in openlucht. De resultaten zijn afkomstig van een 600-tal land- en tuinbouwbedrijven die deel uitmaken van het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN).

De resultaten die weergegeven worden, zijn op basis van bedrijfstakniveau en niet op basis van bedrijfsniveau. De economische resultaten zeggen bijgevolg iets over de specifieke tak van het bedrijf en niet over de economische situatie van het volledige bedrijf. Daarvoor dienen alle aparte bedrijfstakken in rekening genomen te worden. De rekening op bedrijfsniveau komen in een later stadium beschikbaar op deze website. 

De resultaten worden gepresenteerd als een ‘gewogen gemiddelde’. Dit wil zeggen dat er rekening gehouden wordt met de grootte van de bedrijfstak tussen de verschillende bedrijven. De gepresenteerde cijfers geven onafhankelijke informatie over de economische resultaten en een aantal technische kengetallen van de diverse bedrijfstakken. Zo bieden ze land- en tuinbouwers de mogelijkheid om hun resultaten te vergelijken met die van bedrijven met dezelfde bedrijfstak. Op die manier kunnen de cijfers tevens ondersteunen bij het nemen van doordachte beslissingen over toekomstige bedrijfsinvesteringen. Echter, de cijfers op bedrijfstakniveau zijn niet geëxtrapoleerd (zie extrapolatie van LMN naar Vlaamse landbouw ) en kunnen dus niet gebruikt worden om een beeld te vormen van de gehele Vlaamse landbouw. Hiervoor dienen de cijfers op bedrijfsniveau geconsulteerd te worden, die wel geëxtrapoleerd zijn. Door deze extrapolatie zijn de cijfers indicatoren voor de toestand van de Vlaamse land- en tuinbouw met beroepsmatig karakter. Voor de analyse van de bedrijfsresultaten worden enkel gespecialiseerde bedrijven (op vlak van specialisatie ) in rekening gebracht. Deze cijfers komen in een later stadium beschikbaar op deze website.

De gebruikte methodes en definities voor de resultaten uit het LMN zijn te vinden op de methodologiepagina en het bijhorende methodologiedocument. 

De resultaten kunnen hier gedownload worden:

Bedrijfseconomische resultaten - Groenten 2019

Bedrijfseconomische resultaten - Fruit 2019

Bedrijfseconomische resultaten - Akkerbouw en voeder 2019

Bedrijfseconomische resultaten - Vee 2019