De landbouwgebruikspercelen kan u, afhankelijk van de nood, via verschillende kanalen terugvinden.

Datavindplaats

Voor het uitvoeren van langeretermijnstudies worden de landbouwgebruikspercelen sinds 2008 gepubliceerd op de Datavindplaats. De bestanden worden gepubliceerd nadat alle kwaliteitscontroles zijn afgerond, typisch in februari/maart volgend op het jaar waarop de gegevens betrekking hebben. Enerzijds kan u de percelen daar consulteren via de viewer Geopunt, anderzijds kan u de data ook downloaden. De download kan u dan gebruiken in uw eigen GIS-software om verdere studies uit te voeren.

Downloadbare datasets (geopackage en shape)

Sinds 2020 publiceert het Agentschap Landbouw en Zeevisserij een uitgebreidere set van gegevens in verband met de landbouwgebruikspercelen (vanaf campagne 2008). Deze dataset verschijnt drie maal per campagne, te beginnen met een vroege publicatie tijdens de campagne zelf. De gegevens kunnen worden gebruikt voor o.a. studies, maar men moet er zich van bewust zijn dat de gegevens van de eerste twee publicaties nog kunnen wijzigen omdat de campagne en de controles nog niet zijn afgelopen.

De recentste percelenlaag is ter beschikking voor download in twee formaten en zijn te raadplegen via de volgende linken:

Vanaf 2023 wordt in de downloadbare dataset van landbouwgebruikspercelen ook de specialisatie meegegeven van het bedrijf (= bedrijfstypologie) en dat aan de percelen van het bedrijf wordt meegegeven. Op basis van de typologie worden de bedrijven ingedeeld in 4 grote specialisaties: akkerbouw, tuinbouw, veeteelt en gemengde bedrijven. De specialisatie van elk bedrijf wordt jaarlijks berekend volgens een Europese methode en is gebaseerd op de standaardoutput van de verschillende landbouwproducties op het bedrijf. Het is dus een economische specialisatie en geen weergave van alle landbouwproducties op het bedrijf. 

Omdat de benodigde data voor de bepaling van de specialisatie op verschillende momenten ter beschikking komen, bevatten de verschillende snapshots mogelijks een verschillende specialisatie voor hetzelfde bedrijf. In bepaalde gevallen (o.a. bij nieuwe landbouwers) is er geen berekende bedrijfsspecialisatie beschikbaar en wordt gebruik gemaakt van een specialisatie aangegeven door de landbouwer zelf bij opstart. In onderstaande tabel wordt weergegeven welke data er in elke snapshot is opgenomen (vanaf 2023). Een meer gedetailleerde uitleg over de berekening van de specialisatie van de bedrijven die een verzamelaanvraag indienen, is terug te vinden op de methodologiepagina over specialisatie.

Versie Datum Perceelsgegevens Specialisatie
v1 juni jaar X Voorlopige gegevens jaar X Specialisatie jaar X-2 en aangegeven 
v2 okt jaar X Update voorlopige gegevens jaar X Specialisatie jaar X-1 en aangegeven 
v3 maart jaar X+1 Definitieve gegevens jaar X Specialisatie jaar X-1 en aangegeven 

In onderstaande lijst kan u de definitieve datasets van de landbouwgebruikspercelen van voorgaande jaren downloaden.

Screenshot van geoloket

Analysetools op deze website

Geïnteresseerden die niet beschikken over GIS-software, of die up-to-date teeltinformatie willen opvragen van een bepaald perceel, kunnen deze raadplegen op het Geoloket Landbouw. U kan aan de hand van een adres, gemeente of coördinaten een perceel opzoeken, en door op het perceel te klikken informatie opzoeken over dat perceel.

Hieronder vindt u een voorbeeld van een opzoeking op het Geoloket Landbouw:

Onderstaande pagina's laten toe om zelf analyses uit te voeren op de gegevens van de perceelsaangifte, waarbij je zelf filters kan instellen en het gewenste detailniveau (vb opdeling gewassen, provincie, gemeente) kan kiezen.