Meer dan de helft van de landbouwers die agromilieu- en klimaatmaatregelen uitvoeren, doet dat vooral vanwege het positieve effect op natuur, milieu en landschap. Voor de meeste boeren is de gunstige milieu-impact ook zichtbaar. Dat blijkt uit een grootschalige online enquête onderzocht bij landbouwers in de eerste helft van 2018.

Vier op de vijf respondenten vinden het een taak van de landbouw om mee zorg te dragen voor het milieu, de natuur en het landschap. Driekwart geeft aan bezorgd te zijn over erosie en bodemkwaliteit. 68% voert ook natuur- en milieumaatregelen uit waarvoor ze niet financieel aangemoedigd worden. Landbouwers met een agromilieu- en klimaatmaatregel scoren telkens lichtjes hoger.

Heel wat landbouwers zijn bereid om verder te gaan dan de huidige beheerovereenkomsten als ze daarvoor een correcte vergoeding krijgen. Het gaat om maatregelen met een grotere winst voor biodiversiteit, milieu of landschap. Van de respondenten die nu een beheerovereenkomst voor erosiebestrijding hebben, zegt 65% bereid te zijn om extra maatregelen te nemen. Bij de beheerovereenkomst voor akkervogels antwoordt zelfs 82% positief. Het percentage ligt lager bij de beheerovereenkomsten voor weidevogels (35%) en perceelsranden (33%).

Landbouwers zonder agromilieu- en klimaatverbintenis kunnen overtuigd worden om een contract te sluiten door minder administratie, een hogere vergoeding en minder negatieve effecten op de opbrengst van het bedrijf. Informeren en communiceren over het belang van de voorwaarden en de positieve effecten van de maatregelen kan potentiële begunstigden eveneens over de streep trekken. Uitwisseling van kennis en ervaringen tussen landbouwers is daarbij een grote hulp.

Dat blijkt uit een enquête bij Vlaamse land- en tuinbouwers die ingetekend hebben op een of meerdere agromilieu- en klimaatmaatregelen of die ervoor in aanmerking komen. Agromilieu- en klimaatmaatregelen maken deel uit van het Vlaamse plattelandsontwikkelingsprogramma en zijn erop gericht om de landbouwproductie te verzoenen met bepaalde natuur- en milieudoelen. Het beheer gebeurt zowel door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) als het Departement Landbouw en Visserij.