De Vlaamse visserij heeft de voorbije jaren heel wat veranderingen ondergaan. De op sta[1]pel staande hervorming van het visserijbeleid vormt daarbij het voorlopige sluitstuk. In het kader van de hernieuwing van dit visserijbeleid, met het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij, zal Vlaanderen maximaal inzetten op innovatie, werkgelegenheid en ecologische duurzaamheid.

In het Visserijrapport staat de duurzaamheid van de sector centraal. We beschrijven de sector vanuit de invalshoek van de duurzaamheid. De keuze om een beeld te schetsen van de duurzaamheid van de Vlaamse visserij brengt met zich mee dat we de focus leggen op thema’s en indicatoren die daar informatie over geven. Dat bekent dat we niet alle beschik[1]bare indicatoren bespreken.

Dit rapport is geen duurzaamheidsrapport sensu stricto. Bij de opmaak van dit rapport hebben we namelijk geen gebruik gemaakt van specifieke richtlijnen of van een gestandaardiseerd kader voor duurzaamheidsverslaggeving. Wel hebben we getracht om op basis van alle beschikbare data en informatie invulling te geven aan het concept duurzame ontwikkeling voor de visserij.

Het rapport bespreekt hoofdzakelijk de visserij in Vlaanderen. In een apart hoofdstuk besteden we ook aandacht aan de aquacultuur, een vooralsnog kleine sector met groeipotentieel.