In de zuivelsector zijn alle ogen gericht op 2015, het jaar waarin de huidige quotumreglementering ten einde loopt. Het rapport beschrijft de resultaten van een studie over hoe de zuivelsector denkt dat de Vlaamse zuivelmarkt er zal uitzien na het verdwijnen van de melkquota. Ten eerste wordt er aan de hand van de resultaten uit die studie een inschatting gemaakt over de melkproductie na 2015. Vervolgens wordt de sector een spiegel voorgehouden over de plannen op sectorniveau: wat zijn (andere) melkveehouders van plan, zijn de groeiplannen van de melkveehouders in overeenstemming met de plannen van de melkverwerkers en is deze groei realistisch, gezien de wettelijke en natuurlijke beperkingen waarmee de landbouwsector in het algemeen en de melkveehouderij in het bijzonder worden geconfronteerd?

In de zuivelsector zijn alle ogen gericht op 2015, het jaar waarin de huidige quotumreglementering ten einde loopt. Het Departement Landbouw en Visserij heeft in het voorjaar 2012 een grootschalige enquête uitgevoerd bij de Vlaamse melkveehouders om na te gaan welke plannen zij hebben na het verdwijnen van het melkquotum. Ook bij de andere actoren binnen de zuivelketen werd nagegaan hoe zij de toekomstige ontwikkelingen zien. Dit rapport bundelt de resultaten van het onderzoek.

Uit de studie blijkt dat er bij de melkveehouders een sterke wil bestaat om de melkproductie uit te breiden. Tegelijk toont de studie aan dat de groeiplannen niet noodzakelijk kunnen worden uitgevoerd. De beschikbaarheid van de productiefactoren op het bedrijf en de melkafzetmogelijkheden zullen hierbij bepalend worden. Een wederzijdse communicatie tussen de zuivelverwerkers en de melkveehouders is de komende jaren essentieel om na 2015 niet voor verrassingen te komen te staan.