Samen met de minister stippelt het Agentschap Landbouw en Zeevisserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het agentschap voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het agentschap ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). 

Missie

Vooruit voor (h)eerlijk voedsel in Vlaanderen

Hierbij kiezen we voor:

 • Vlaanderen: We werken in functie van onze verschillende klanten: maatschappij, landbouwers, landbouwsector, overheden, visserijsector, burger, consument, … Een aantal van deze klanten zijn prioritair, waaronder natuurlijk de professionele landbouwer en visser. Via de uitvoering van het EU-beleid ondersteunen we deze maximaal.
 • (H)eerlijk en eerlijk voedsel: We zijn ervan overtuigd dat we in Vlaanderen lokaal (h)eerlijk en gezond voedsel kunnen produceren, voedsel dat aan alle kwalitatieve en veiligheidseisen voldoet. Daarvoor hebben we een sterke en innovatieve landbouwsector nodig die kan inspelen op de toekomstige eisen en verwachtingen van de burger en consument. 
  Om dit te kunnen realiseren is het essentieel dat de landbouwer/visser een eerlijke prijs krijgt voor zijn product. Daarnaast moet er ook voldoende ruimte zijn voor de landbouwer om zijn product te produceren. We zoeken ook mee naar en ondersteunen meerwaarde-creatie doorheen de hele keten. Samenwerking moet daarbij één van de belangrijke katalysatoren zijn.
 • dynamiek: Vooruit! We willen een sector die leeft, die vooruitgang boekt op verschillende vlakken, die innovatieve ideeën, producten en projecten voortbrengt en in die zin ook 'vooruit(strevend)' is. Innovatie en ondernemerschap zijn hierbij kernideeën. We ondersteunen innovatieve projecten en zorgen voor de verdere verspreiding van kennis en resultaten.
  Maar ook als Agentschap Landbouw en Zeevisserij willen we vooruit en willen we vooruitstrevend zijn; we willen ook zelf dynamisch zijn en innovatieve ideeën en processen ontwikkelen en doorvoeren.

Visie

We bouwen aan een economisch weerbare en klimaatslimme landbouw en visserij. We zoeken daarbij ook naar innovatieve oplossingen en verbinden landbouwers en vissers met de voedselbewuste consument.

De missie en visie vind je terug in de vijf grote beleidsthema's: klimaat, voedsel, innovatie, economie, ruimte voor landbouw. Deze worden hieronder kort toegelicht:

 • klimaat: we ondersteunen de evolutie naar klimaatslimme en robuuste landbouw door het beleid klimaatcompatibel te maken en te zoeken naar oplossingen. Op deze manier geven we richting aan de sector en ondersteunen we de sector bij de implementatie van het klimaatbeleid.
 • voedsel: we ondersteunen een voedselproductie in een eerlijk en circulair systeem, toegespitst op de productie van gezonde voeding. Eerlijk, kwaliteitsvol en met respect voor elke schakel in de keten, met respect voor de planeet en met respect voor de diversiteit in productie, consumentenvoorkeur, … We verbinden stakeholders en beleidsmakers met het oog op een gedragen Vlaams voedselbeleid.
 • innovatie: het agentschap promoot, begeleidt en ondersteunt ondernemerschap en innovatie om de economische, ecologische en maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen te kunnen aangaan.
 • economie: het agentschap gaat voluit voor een eerlijke vergoeding van Vlaamse land- en tuinbouwers en vissers voor de duurzame productie van hun kwaliteitsvolle producten.
 • ruimte voor landbouw: we streven ernaar dat landbouwers kunnen beschikken over voldoende kwaliteitsvolle gronden dichtbij het erf en over voldoende uitbreidingsmogelijkheden, naast een agrarische reconversie van de vrijgekomen sites.

Voor meer informatie over de opdrachten en de structuur van het agentschap kan u terecht op de website van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.