Met deze cijferwebsite wil het Agentschap Landbouw en Zeevisserij actuele indicatoren, data en beschrijvende informatie over de Vlaamse landbouw en visserij ter beschikking stellen om het debat rond landbouw- en visserijthema’s te staven met correcte, objectieve en actuele data.

Het doelpubliek van deze website is iedere persoon (pers, student, geïnteresseerde burger, onderzoeker, landbouwer, politici, enz.) die op zoek is naar informatie over de Vlaamse landbouw en visserij.

Waarom deze website?

Met het decreet van 6 juli 2007 houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (en de latere aanpassingen van het decreet) werd de opmaak van het Landbouwrapport decretaal verankerd (hoofdstuk V van het decreet). De opmaak van het Landbouwrapport wordt hierin als volgt beschreven:

Het tweejaarlijks te verschijnen Landbouwrapport zal een beschrijving geven van de evolutie van de landbouw en de visserijsector in Vlaanderen. Het rapport bestaat uit:
•    een beschrijving, analyse en evaluatie van de toestand van de landbouw en de visserij in Vlaanderen
•    een beschrijving, analyse en evaluatie van het door het beleidsdomein gevoerde landbouw- en visserijbeleid
•    een beschrijving van de verwachte ontwikkelingen van de Vlaamse landbouw en visserij

Een stuurgroep staat het Agentschap Landbouw en Zeevisserij bij de opmaak bij. Afgevaardigden van de SALV maken deel uit van deze stuurgroep.

Deze cijferwebsite tracht op een nieuwe manier invulling te geven aan de eerste opdracht van het Landbouwrapport: de toestand beschrijven van de landbouw en visserij in Vlaanderen.

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij is een sterke datagedreven organisatie die hierbij continu inzet op kwaliteit, betrouwbaarheid, innovatie en veiligheid. Veel van deze data kan ook van nut zijn voor derden en daarom worden zoveel mogelijk data aangeboden op deze website, in de vorm van kwaliteitsvolle indicatoren en datasets, steeds met respect voor de geldende regelgeving op het vlak van privacy.

Gebruik van deze website

Inhoud

De inhoud van deze website kan ingedeeld worden in drie grote types:

  • Indicatoren: deze bundelen verschillende analyses rond een bepaald onderwerp. De analyses worden in de bijhorende tekst toegelicht. Trends, evoluties, e.d. worden waar mogelijk verklaard. 
  • Datasets: dit zijn downloadbare bestanden met gedetailleerde data waarmee de gebruiker zelf analyses kan uitvoeren. Bij bepaalde datasets bestaat de mogelijkheid om op de pagina zelf analyses uit te voeren.
  • Publicaties: dit zijn studies en rapporten die algemene of specifieke aspecten van de Vlaamse landbouw of visserij in kaart brengen of analyseren. 

Navigatie

De bezoeker van deze website kan op verschillende manieren op zoek gaan naar de gewenste informatie. Iemand die geïnteresseerd is in een bepaalde sector, kan via de navigatie (Landbouw (en de deelsectoren daaronder), Visserij, Prijzen, Keten) een overzicht krijgen van alle indicatoren en publicaties met betrekking tot de gekozen sector. Iemand die op zoek is naar informatie rond een specifiek onderwerp zal het snelst tot de gewenste informatie komen via de zoekfunctie. De resultaten van een zoekfunctie kunnen ook steeds verfijnd worden volgens type informatie, sector en thema.

Gebruiksvriendelijkheid

Tijdens de bouw van deze website is, naast het inhoudelijke, ook sterk ingezet op de gebruiksvriendelijkheid. De aantrekkelijke visualisaties zijn vaak interactief en kunnen ook steeds gedownload worden (als afbeelding of pdf). Daarnaast is het ook altijd mogelijk de data achter de visualisatie te downloaden. Ook is steeds alle meta-informatie opgenomen, zoals de gebruikte bronnen of de bronvermelding die gebruikt moet worden bij de overname of verdere verspreiding van de informatie.

Vlaams en actueel

De statistieken die op deze website worden aangeboden, hebben betrekking op Vlaanderen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Ook trachten we om steeds de laatst beschikbare gegevens te gebruiken, wat niet voor elke indicator hetzelfde jaar is.

In de tekst wordt er vaak gesproken over landbouw en over land- en tuinbouw. Zolang er geen expliciet onderscheid wordt gemaakt tussen landbouw en tuinbouw, wordt met landbouw zowel land- als tuinbouw bedoeld.

Gebruikte fotomateriaal

Behalve de hieronder vermelde bronnen, is het gebruikte fotomateriaal steeds afkomstig van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.
-    Homepagina: achtergrondfoto bij zoekfunctie is gecreëerd door Wirestock
-    Publicaties: in de colofon is de bron steeds vermeld.
-    Teasers: bij de teasers van indicatoren en datasets wordt regelmatig gebruik gemaakt van Shutterstock.