De referentieopbrengsten tonen een benadering van de monetaire opbrengst per hectare voor verschillende teelten. Waar mogelijk worden ook de gemiddelde productie en prijs getoond. 

Referentieopbrengsten geven een inschatting van wat een gangbare waarde is van een teelt. De focus ligt op de monetaire opbrengst, uitgedrukt in euro per hectare. Waar mogelijk worden ook de gemiddelde productie en gemiddelde prijs getoond. 

Voor deze opbrengsten kijken we naar meerdere bronnen, zoals het landbouwmonitoringsnetwerk (LMN), het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT), de werkgroepen oogstramingen en zowel interne als externe experts. Waar mogelijk wordt het gemiddelde berekend als een olympisch gemiddelde van de laatst beschikbare vijf jaren. Dit olympisch gemiddelde verwijdert het beste en slechtste jaar, waardoor we een stabieler resultaat krijgen. 

Bijkomende aandachtspunten zijn:  

  • De referentieopbrengsten hebben in hoofdzaak betrekking tot openluchtteelten.  
  • Er wordt geen rekening gehouden met verschillende productiesystemen of teeltwijzen. 
  • Waar mogelijk worden de gegevens regelmatig geüpdatet. De laatste volledige update wordt in een aparte kolom getoond in de tabel. Dit is het jaar van update en niet per se het laatst beschikbare jaar waarmee gerekend werd. 
  • Enkele teelten worden uitgedrukt per stuk. Dit staat vermeld in de omschrijving van de teelt. 

De referentieopbrengsten zijn gemiddeldes, gebaseerd op de best beschikbare databronnen. Dit betekent dat individuele teelten kunnen afwijken van het gemiddelde en dat de referentieopbrengsten een indicatie zijn. Er wordt geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van de informatie in deze tabel. Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij of zijn ambtenaren kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie.