Innovatie is ook in de land- en tuinbouw een sleutelwoord geworden. Net als in andere economische sectoren is innovatie belangrijk om de concurrentiekracht van de bedrijven te behouden of zelfs te vergroten. Tegelijk heeft de sector zeer specifieke eigenschappen op vlak van de bedrijfsstructuur, de biologische processen, de verwevenheid met de natuur en het beleidskader. Dit rapport gaat voornamelijk na of het innovatie-instrumentarium in de land- en tuinbouw volledig is en hoe de overheid via acties en instrumenten kan bijdragen tot een verbeterde innovatiecapaciteit van de sector.

Innovatie is vandaag een belangrijk thema geworden door haar bijdrage aan het concurrentievermogen van bedrijven en sectoren en aan economische groei. Ook in de land- en tuinbouw is innovatie een sleutelwoord geworden, omdat het de bedrijven helpt om competitiviteit te behouden. Tegelijk wordt de sector geconfronteerd met een aantal beperkingen die het moeilijk maken voor bedrijven om een innovatieproces te doorlopen. Land- en tuinbouwbedrijven worden niet alleen geconfronteerd met de beperkingen die kmo’s ondervinden m.b.t. innovatie, maar worden ook gekenmerkt door een familiaal karakter, een kleine bedrijfsomvang waardoor benodigde middelen vaak het niveau van het individuele bedrijf overschrijden en door de uitbating door natuurlijke personen.

Als gevolg van deze sectorkenmerken en het specifieke Europese beleidskader werden beleidsinstrumenten ontwikkeld die zich specifiek richten op de land- en tuinbouwsector. Het doel van dit rapport is dan ook om een beter inzicht te krijgen in het gevoerde innovatiebeleid in de land- en tuinbouw en de beschikbare instrumenten. Op die manier wordt nagegaan waar er eventueel hiaten zijn en waar het beleid of de instrumenten verbeterd kunnen worden.