Negen op de tien landbouwers vinden hun werk boeiend en acht op de tien beleven voldoening aan hun job. Een op de vijf kampt echter met hoge tot zeer hoge stress. Het inkomen is een belangrijke kopzorg. Dat blijkt uit een enquête over welzijn in de Vlaamse land- en tuinbouw, waaraan 550 bedrijfsleiders van het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) in het voorjaar van 2017 deelnamen.

Ruim drie kwart van de LMN-deelnemers is behoorlijk gelukkig en tevreden met zijn leven. Gemiddeld bedraagt de geluksscore zeven op tien. 35% is echter ontevreden tot zeer ontevreden over zijn inkomen. De gemiddelde score die de landbouwers aan dit aspect toekennen, is vijf op tien. Bedrijfsleiders die jonger zijn dan 41 jaar zijn het meest tevreden met hun leven, maar het minst tevreden met hun inkomen.

Stress komt het meest voor bij de sector gemengd rundvee, gevolgd door groenten in openlucht en fruit. Akkerbouw scoort het best. Gemiddeld stijgt stress bij bedrijfsleiders tot 50 jaar en neemt dan weer af. Stress is voornamelijk gerelateerd aan een gebrek aan een kalm en ontspannen gevoel, een gebrek aan een vrolijk en goedgeluimd gevoel en zorgen over het inkomen.

De respondenten kampen op hun bedrijf het vaakst met onzekerheid over hun inkomen (45%), administratieve lasten (35%) en het verwerven van grond (23%). Jonge bedrijfsleiders ervaren over het algemeen meer problemen dan oudere. Oudere bedrijfsleiders geven problemen met de afwezigheid van een opvolger aan. De sectoren fruit en vleesvee signaleren het grootste aantal problemen, groenten en sierteelt onder glas het minste.